درباره پهلواژ

فرهنگ جامع فارسی میانه- فارسی نو، فرهنگی است که در آن معنی واژه های فارسی میانه به فارسی نو به دست داده شده است. در این فرهنگ افزون بر معنی فارسی، آوانویسی و ارجاع های هر واژۀ پهلوی نیز آورده شده است. این فرهنگ با سه روش قابل جستجو است: 1- واژۀ پهلوی، 2- آوانویسی، 3- معنی فارسی.

این فرهنگ شامل واژه های نه متن پهلوی با نام های ارداویراف نامه، دادستان مینوی خرد، روایت پهلوی، زند بهمن یسن، شایست ناشایست به تصحیح داور و کوتوال، کارنامه اردشیر بابکان، گزیده های زادسپرم، مادیان یوشت فریان و متون پهلوی است. برای آشنایی با این متون و ساختار فرهنگ به. مقاله فرهنگ جامع فارسی میانه مراجعه نمایید.

در گام اول واژه های نه متن وارد سایت می شود ولی در آینده و در مراحل بعدی، واژه های متون دیگر فارسی میانه نیز به آن اضافه خواهد شد. در ابتدا حرف «ز» بر روی سایت قرار می گیرد و بقیه حروف به تدریج و به دنبال آن بر روی سایت قرار خواهد گرفت. پس از قرار گرفتن حرف «ز» بر روی سایت، نظرات و پیشنهادات و انتقادها جمع آوری می شود تا در راستای کاربری بهتر و مفیدتر این فرهنگ به کار برده شود و در پایان به صورت نهایی در سایت ثبت خواهد شد. برای ارسال نظرات خود به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

راهنمای جستجو

برای جستجوی واژه در این فرهنگ به سه شیوه می توان عمل کرد:

 1- جستجوی واژه به خط پهلوی: برای این کار ابتدا زبان رایانه را فارسی کنید، سپس در کادر جستجو، واژه را به خط پهلوی کتابی تایپ کنید، بعد از کلیک روی گزینه جستجو، مدخل مربوط به واژه باز می شود که شامل آوانویسی، معنی فارسی و توضیحات متنی آن است.

 2- جسنجوی آوانویسی واژه: برای این کار زبان رایانه باید انگلیسی باشد، بعد از نوشتن آوانویسی و کلیک روی گزینه جستجو صفحه مربوط به واژه که دارای اطلاعات آن واژه است، باز می شود. برای آوانویسی، از صفحه کلید مجازی که به همین منظور طراحی شده، می توانید استفاده کنید.

 3- جستجوی معنای فارسی واژه پهلوی: برای این کار زبان رایانه باید فارسی باشد، پس از نوشتن واژه به فارسی و کلیک روی گزینه جستجو صفحه مربوط به آن واژه که دارای مترادف پهلوی، آوانویسی و توضیحات متنی است، باز می شود.

کوتاه نوشت ها

کوتاه نوشت کتاب ها عبارت اند از: ا.ن (ارداویراف نامه) ب.ی (زند بهمن یسن) ر.پ (روایت پهلوی) ش.د (شایست ناشایست داور) ش.ک (شایست ناشایست کوتوال) ک.ا (کارنامه اردشیر بابکان) گ.ز (گزیده های زادسپرم) م.پ (متون پهلوی) م.خ (دادستان مینوی خرد) ی.ف (یوشت فریان)

برای اطلاعات کتابشناختی متون بالا ← مقاله « فرهنگ جامع فارسيِ ميانه – فارسی نو» در بخش مقالات مرتبط

همکاران مرحله پایانی طرح

مهشید میرفخرایی - کتایون مزداپور - فرزانه گشتاسب- نادیا حاجی پور