برای جستجوی واژه های فارسی میانه با الفبای پهلوی، فونت مربوط را از اینجا دانلود و سپس نصب کنید.